Regulamin usługi SMS EXPRESS

I. Postanowienia Ogólne.

Organizatorem usługi SMS EXPRESS - dokonania płatności za dodanie, edycję strony w Katalogu Stron WWW Panoramy Internetu za pośrednictwem SMSa (usługi zwanej dalej SMS EXPRESS), świadczonych w Portalu i Wyszukiwarki GOORU.pl pod domenami http://www.panoramainternetu.pl/ i http://www.gooru.pl/ jest Operator - PANORAMA INTERNETU, z siedzibą przy ul. Jaśkowa Dolina 15, 80-252 Gdańsk.
Usługa SMS EXPRESS świadczona jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem.
Czas trwania poszczególnych usług może być ograniczony warunkami zamówienia usług zamieszczanych na odpowiednich stronach Portalu i Wyszukiwarki GOORU.pl.

II. Użytkownicy korzystający z usługi SMS EXPRESS. Użytkownikiem usługi SMS EXPRESS jest każda osoba, która:
 1. jest abonentem sieci ERA, ORANGE, Plus GSM lub HEYAH,
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 3. wyśle SMS zgodnie z warunkami zamówienia usługi na wskazany numer wraz z przyporządkowaną usłudze frazą aktywacyjną.
Użytkownik upoważnia Operatora do przetwarzania numerów telefonów użytych przez Użytkownika dla opłacenia usługi.

III. Zasady korzystania z usługi SMS EXPRESS.
 1. Użytkownik Katalogu Stron WWW wnosi opłatę przy każdorazowym zgłoszeniu nowej strony i każdorazowym zgłoszeniu edycji istniejącego już w katalogu wpisu. Koszt usługi określony jest w warunkach zamówienia usługi.
 2. Zgłoszenie nowej strony za pośrednictwem formularza oraz dokonanie opłaty za pomocą SMS EXPRESS nie gwarantuje umieszczenia strony w Katalogu Stron WWW.
 3. Opłata zapewnia Użytkownikowi, że w ciągu 24h (dotyczy dni roboczych) redakcja Katalogu Stron WWW zweryfikuje treść zgłaszanej do katalogu strony. Jeżeli zgłaszana strona jest zgodna z Regulaminem Katalogu Stron WWW, zostanie ona dodana do katalogu. O fakcie dodania strony do katalogu lub odrzuceniu przez redakcję katalogu zgłoszenia Użytkownik zostanie powiadomiony e-mailem. Wiadomość zostanie wysłana automatycznie na adres podany przez Użytkownika w formularzu zgłoszeniowym strony.
 4. Operator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia strony, która nie jest zgodna z Regulaminem Katalogu Stron WWW. Operator nie zwraca pieniędzy w przypadku nieprzyjęcia strony ze względów regulaminowych. Opóźnienie powstałe ze względów technicznych nie stanowi podstawy do żądania zwrotu całości lub części opłaty.
 5. Zgłoszenie edycji opisu strony oraz dokonanie opłaty za tę usługę za pomocą SMS EXPRESS nie gwarantuje zatwierdzenia przez redakcję proponowanej zmiany w Katalogu Stron WWW.
 6. Opłata zapewnia Użytkownikowi, że w ciągu 24h (dotyczy dni roboczych) redakcja Katalogu Stron WWW zweryfikuje treść proponowanego nowego opisu. Jeżeli zgłaszana edycja jest zgodna z Regulaminem Katalogu Stron WWW oraz zmiany te zostaną zaakceptowane przez osobę, której e-mail widnieje jako adres kontaktowy dla opisu tej strony - zmieniona treść zostanie umieszczona w katalogu. O fakcie zatwierdzenia lub odrzucenia przez redakcję katalogu zmian w opisie Użytkownik zostanie powiadomiony e-mailem. Wiadomość zostanie wysłana automatycznie na adres podany przez Użytkownika w formularzu zgłoszeniowym strony.
 7. Operator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłaszanej edycji opisu strony, która nie jest zgodna z Regulaminem Katalogu Stron WWW. Operator nie zwraca pieniędzy w przypadku nieprzyjęcia edycji ze względów regulaminowych. Opóźnienie powstałe ze względów technicznych nie stanowi podstawy do żądania zwrotu całości lub części opłaty.
 8. Niedopuszczalne są wszelkie działania Użytkownika mogące zakłócić działanie katalogu stron www oraz prowadzące do naruszania prawa lub prawem chronionych dóbr Operatora i osób trzecich.
 9. Każdy Użytkownik ma prawo zgłosić błąd Operatora przysyłając list na adres redakcja.katalog@epf.pl. Jeśli zgłoszenie będzie uzasadnione, redakcja wprowadzi postulowane zmiany nieodpłatnie.


IV. Odpowiedzialność Operatora za świadczone usługi w ramach usługi SMS EXPRESS. Postanowienie końcowe.
 1. Operator nie odpowiada za błędy w transmisjach danych, czy nieprawidłowe wykonanie usługi wynikające z wadliwego funkcjonowania sieci GSM lub sieci internet oraz połączeń pomiędzy operatorami GSM i Operatorem.
 2. Operator nie odpowiada za następstwa krótkotrwałych przerw technicznych związanych z koniecznością konserwacji systemu, lub sporządzenia kopii zapasowych.
 3. Odpowiedzialność Operatora za niewykonanie, lub niewłaściwe wykonanie usługi ograniczona jest każdorazowo do wysokości kosztów przesłania SMS na wskazany numer. Operator może zwolnić się od tej odpowiedzialności poprzez prawidłowe wykonanie usługi.
 4. Regulamin niniejszy dostępny jest w Portalu (http://www.panoramainterneu.pl/), na stronach wyszukiwarki GOORU.pl (http://www.gooru.pl/) oraz w siedzibie Operatora. Regulamin dotyczy wyłącznie usługi SMS EXPRESS świadczonej przez Operatora przy Katalogu Stron WWW.
 5. Operator może zmienić niniejszy regulamin w każdym czasie. Zmiany regulaminu obowiązują od chwili ich publikacji w Portalu i Wyszukiwarce GOORU.pl.
 6. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę Operatora.
 7. Wszelkie uwagi do funkcjonowania usługi SMS EXPRESS, prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres redakcja.katalog@epf.pl, lub pisemnie na adres Operatora. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 01.09.2005 r.


« powrót                  


© 1999-2019 Grupa Panorama Internetu:  Portal ePF.pl  Katalog Anonser.pl  Wyszukiwarka Gooru.pl